Ingoro y’inteko Ishinga amategeko itariki 14 Kanama 2013

Bayobozi mu Nzego Nkuru z’Igihugu cyacu;

Banyakubahwa mugize Inteko Ishinga Amategeko, Imitwe yombi;

Banyakubahwa muhagarariye ibihugu byanyu n’imiryango mpuzamahanga;

Banyacyubahiro bandi muri hano;

Batumirwa mwese, Banyarwanda, Banyarwandakazi.

Mwaramutse neza, mwiriwe

Twahuriye hano muri iyi Ngoro y’Inteko Ishinga Amategeko kugira ngo dusoze imirimo ya manda ya kabili y’Abadepite bamazemo imyaka itanu, nk’uko Itegeko Nshinga ryacu ribiteganya.

Nkaba ngira ngo rero mbanze mbashimire imirimo myiza bakoreye Igihugu cyacu. Nk’uko byavuzwe, biragaragara ko hari amategeko menshi batoye mu byiciro binyuranye.

Banujuje neza izindi nshingano ziremereye bari bafite zo gukurikirana imikorere ya Guverinoma, gusuzuma uko gahunda ya Guverinoma ishyirwa mu bikorwa, no kwegera abaturage bakabamurikira ibikorwa by’Inteko Ishinga Amategeko. Abadepite kandi baboneyeho n’umwanya wo kwereka abaturage uko ibikorwa n’imishinga bigamije iterambere bigenda bibagezwaho.

Muri iyo gahunda yo kwegera abaturage, bashoboye kumenya ibibazo abo baturage bafite, banabasobanurira uko bigenda bikemurwa n’inzego zinyuranye.

 

 

Nta gushidikanya rero ko amategeko mashya yashyizweho n’ayavuguruwe, cyangwa se ibikorwa byo kugenzura imikorere ya Guverinoma, byose byafashije mu kongera ibyiza ari m’ubukungu bw’Igihugu cyacu, mu mibereho myiza y’abaturarwanda, mu butabera, no mu miyoborere myiza, ari na zo nkingi z’ingenzi iterambere ry’Igihugu cyacu ibyo byose rishingiyeho.

Ndetse ntawabura kuvuga ko Inteko Ishinga Amategeko, Umutwe w’Abadepite, wagize uruhare runini no mu bindi

bikorwa cyangwa se gahunda za Leta byahesheje u Rwanda isura nziza n’agaciro u Rwanda rukwiye.

Aha twavuga nka gahunda yo kurwanya ivangura mu Banyarwanda, ryaba irishingiye ku byo bita amoko, idini, akarere, igitsina, cyangwa rishingiye ku bumuga ubwo ari bwo bwose (disability). Twavuga na none gahunda yo kubungabunga ibidukikije, kurwanya ruswa, gufasha abatishoboye no kuzamura imibereho yabo.

Banyacyubahiro mwese;

Banyarwanda, Banyarwandakazi;

Mu by’ukuri, iyo urebye imikorere y’Inteko yacu, ugashyira mu gaciro ibikorwa iba yaragezeho muri manda yayo, wasigara wibaza ikindi bagombaga gukora kirenze icyakozwe. Ni ukuvuga rero ko ibyakozwe ari byiza kuko ari nabyo tureba. Ibindi abantu bagenda babusanyaho ibyo bigendera mu nzira yo gukora ibyo twifuza gukora n’ibyo twifuza kugeraho bikagenda bikosoka. Ntabwo aribyo jye nashyira imbere. Ngirango icyangombwa ni umusaruro wabivuyemo. Ndibwira rero ko icyangombwa kindi ari ukumva ko ibyo byose dukora tubikorera inyungu zacu, inyungu z’Abanyarwanda bose.

Impamvu hari abavuga ko akazi kayo ari icyo abongereza bita ‘to rubber-stamp’ cyangwa se gupfa kwemeza ibiyigezwaho bitagiweho impaka.

Ibi ariko turabimenyereye! Icya ngombwa ni uko twumva neza ko ibyo dukora byose, haba hano mu Nteko Ishinga Amategeko, ndetse no mu zindi nzego, tutaba tugamije gushimisha amahanga, cyangwa kugendera ku murongo wayo.

Ndetse ahubwo navuga ko dukwiye kongera imbaraga mu guhuza amategeko n’ibikorwa n’abandi bo mu karere dutuyemo kuko hari byinshi duhuriyeho, kandi tuzi neza ko twese tubifitemo inyungu.

Ndifuza ko iyi yaba imwe mu nshingano z’ibanze z’Abasenateri n’Abadepite bazaba bagize Inteko Ishinga Amategeko muri manda y’abazatorwa.

Iyi nanone ni yo mpamvu nsaba Abanyarwanda bose bageze mu cyiciro cyo gutora kuzitabira amatora y’Abadepite tugiye kujyamo, bagahitamo abazabahagararira bashingiye ku bushobozi n’ubunyangamugayo babaziho.

Guhitamo neza, nta gahato, ahubwo ubikora kubera ko ari inshingano zawe, kandi ko bigufitiye inyungu, bifitiye inyungu n’Igihugu cyose binyuze mu gushishoza ni yo demokarasi yacu, itubereye. Ntabwo ari amasomo twahabwa n’amahanga cyangwa n’abigize intiti mu byerekeye uburenganzira bw’ikiremwamuntu n’ukuntu ibihugu byacu bikwiye kubwubahiriza.

Sinasoza ntifurije Abadepite bacyuye igihe imirimo myiza yindi bazakomeza gukorera Igihugu cyacu. Birumvikana ko harimo wenda nabazakomeza gukora imirimo bakoraga n’ubundi

Gucyura igihe ntabwo ari ugucyura imbaraga n’ubushake byo gukomeza gukorera iki Gihugu cyacu . Ahubwo ni ukubikomeza mu bundi buryo buba bubonetse cyangwa bushobotse.

Turacyabatezeho byinshi rero, kandi ndahamya ko mutazatenguha Igihugu cyanyu.

Ndabashimiye rero mugire umunsi mwiza n’amahoro y’Iman.