Kigali, 19 September 2018

  • Banyacyubahiro bayobozi b’Inzego Nkuru z’Igihugu cyacu bicaye hano,
  • Bayobozi mu nzego zitandukanye,
  • Banyakubahwa mwese mugize iyi Nteko Ishinga Amategeko mumaze kurahira n’abandi bo ku rundi rwego bayisanzwemo,
  • Banyakubahwa muhagarariye ibihugu byanyu n’imiryango mpuzamahanga hano mu Rwanda,
  • Banyacyubahiro mwese muteraniye aha, n’Abanyarwanda bose aho bari batwumva,

Mbanje kubaramutsa mwese, ndizere ko mumeze neza.

Twateraniye hano mu muhango wo kwakira indahiro y’abagize inteko Ishinga Amategeko Umutwe w’Abadepite baherutse gutorwa.

Ndagira ngo mbanze mbashimire kuba baritanze, hanyuma n’indahahiro bamaze kutugezaho, mbashimira kandi ko mwese mwiyemeje kutubera intumwa n’abavugizi. Ibyo ndabibashimiye.

Mboneyeho n’umwanya wo gushimira Abanyarwanda bose igikorwa kiza cy’amatora tuvuyemo yakozwe neza mu mucyo, mu mahoro no mu bwisanzure.

Badepite rero, mugiye gutangira imirimo yanyu;

Guhura dutya ntabwo ari umuhango gusa cyangwa kurangiza umugenzo, ahubwo ni ikemezo cy’uko tugiye gutangira umurimo nyawo. Abanyarwanda bizeye ko muzabakorera, mukabatumikira, mukabafasha kugeza Igihugu cyacu ku rwego twese twifuza. Mufite uruhare runini mugomba kuzuza, ariko tuzaba dufatanyije twese.

Iyi nteko ya kane ifite umwihariko: benshi muri mwe muri bashya. Imbaraga, ibitekerezo, n’imikorere bizazamure iyi Nteko ku rwego rushya rujyanye n’inzira turimo yo kubaka Igihugu cyacu.

Mufite kandi n’aho mutangiriye. Muri iyo nzira y’ibikorwa mugiye gukora murubakira kubyo abandi bamaze gukora muri iyi myaka makuburi n’ine (24) ishize, ndetse namwe mwari muri ibyo bikorwa gusa mu zindi nzego zitari uru mugiyemo.

Manda yose iba ikwiye kwerekana aho tugeze nk’Igihugu. Ngira ngo uko twabibonye mu ndahiro, mu matora uko yagenze, abantu bashya bagiye baza, abo twavuze. Abantu bashya tuvuze, bashobora kuba ari abashya ba FPR, cyangwa bashya ba PL, cyangwa bashya ba PSD, ugakomeza utyo. Ariko ayo mazina nari mvuze n’andi ntavuze ni ay’amashyaka asanzwe mu Nteko. Ariko hari n’amashyaka mashya twabonye mu Nteko.

Ibyo byose ni bishya bitandukanye mu bushya bwabyo. Bivuga urwego Igihugu kimaze kugeramo kandi bigaragaza uko tugenda twiyubaka. Ari Green Party, ari PS Imberakuri, …abo ni bashya, ni bashya mu Nteko. Ntabwo ari bashya nka ba bandi ba ya mashyaka yandi asanzwemo. Ibyo bakoreraga hanze bazakomeza kubikora, ariko ubu noneho nabo bazamutse mu rwego, basanze abandi, bagiye no kubikorera mu Nteko. Iyo ni intambwe dukwiye gukomeza kubakiraho.

Igihe mwese mwamaze mwiyamaza hirya no hino mu gihugu, mwabonanye n’Abanyarwanda.

Uko mwabonanye nabo, uko mwabagezeho mubashakaho amajwi, kandi mukaba mwaragiye hose, abe ari ko muzakomeza kubageraho mubasanga, mufatanya gukemura ibibazo bafite tugomba kubakemurira, duhereye no ku nshingano z’inteko.

Muri icyo gihe rero, hari n’ibindi mushinzwe, si mwebwe ubwanyu gusa mukwiriye kuba mubageraho, mukabumva mugafatanya nabo. Ahubwo no mu nshingano mufite zindi zo gukurikirana ibikorwa bya Guverinoma, muzabagereho munakurikirana niba na Guverinoma muri ibyo bikorwa ishinzwe ibikora; kuko murabishinzwe. Mukwiye kubahiriza iyo nshingano. Akenshi hari aho itubahirizwa.

Ariko buri gihe kigenda kigira intera yacyo. Ndashaka ko twongera umurego, twongera intambwe, yo gukurikirana abashinzwe ibikorwa bijyanye no guteza imbere igihugu cyacu, bijyanye no guteza imbere Abanyarwanda, kugira ngo tumenye, turebe niba bikorwa uko bigomba kuba bikorwa. Hanyuma abatabikora nabo bakabibazwa.

Abantu badakora ibyo bashinzwe, mu buryo bwo guteza imbere igihugu cyacu, mu buryo bwo guteza imbere abaturage bacu tuyobora, ibyo ntabwo dukwiye kubica iruhande; bakwiye kubibazwa. Ndasaba iyi nteko rero nshya, ko turushaho gufatanya, ko turushaho gukurikirana, ibyo byose tukabibyaza umusaruro, tukabona ko dutera intambwe uko bikwiye. Birakorwa, byakorwaga, ariko icyo navugira aha ni uko bidahagije.

Kandi akenshi ibyo bidahagije, hari byinshi tuba dufitiye ubushobozi, kugira ngo bibe bikorwa cyangwa byarakozwe, ariko ibyinshi bikaburira hagati ahongaho. Bikaburira mu nzego, mu bayobozi. Abayobozi mu nzego zose; ubwo ndavuga n’abayobozi muri mwebwe nk’inteko, ndavuga abayobozi muri guverinoma, ndavuga abayobozi aho ari ho hose. Nzasaba rero, ariko bitari ugusaba gusa; kuvuga ngo nzasaba ,cyangwa mpora nsaba, n’umuco gusa mwiza wo kubasaba, ariko ubundi nzabikurikirana ndebe ko ibyo dusabwa tubyuzuza.

Ibi byo kujyana ibikorwa hasi mu giturage, kujyanayo ubushobozi bukwiye kuba bubikora, hagati aho ababishinzwe bakabigira ibyabo ku giti cyabo, abongabo tuzongera.,,, Ariko nshatse nakwivugira. Ndibwira ko namwe ari ko mubyumva; bizakurikiranwa kurushaho, abantu bazakurikiranwa kurushaho.

Ubu ndabivuga mfite imbere yanjye urutonde rw’ibintu byinshi biba bifitiwe ubushobozi, ndetse ubushobozi bwatanzwe ariko ibikorwa byagombaga gukorwa, bikorerwa abaturage ntibikorwe cyangwa se ntibikorwe uko bikwiye. Ibyo ntabwo bizajya bihita gusa.

Reka mbabwire n’ibindi nigeze no kubabwira, ngira ngo nsubiremo ariko nshaka kuzakurikirana. Ni urugero nshaka gutanga kugira ngo munyumve neza. Kandi muri iyi nteko no mu zindi zimaze guhita, ibi byagiye bigaruka. Bikagaruka bivuga ngo urwego uru n’uru twaruhaye ibi n’ibi, ibikoresho, uburyo bwo gukora, icyo bashakaga cyose kugira ngo ibikorwa bijye mu baturage.

Hari Auditor General uhora hano, musa naho mwatesheje umutwe cyangwa mwarondongoje ku buryo ahora aza akabereka uko ibintu bisa, akabereka imibare. Ibyatanzwe, ibyavuyemo ntibihure, ndetse akavuga inzego izo ari zo. Akavuga n’abantu abo ari bo. Akavuga n’umubare w’ibyo batakaje uko ungana. Yarangiza bigashirira aho.

Urugero nshaka gutanga rero mvuga rw’ibikwiye kunozwa, bikwiye no guhinduka ni ibiki.  Niba uri umuyobozi ku rwego runaka, ibyo wari ushinzwe byose, ubyumva cyangwa n’abandi babyumva, ukaba warahawe izo nshingano, ugahabwa amikoro, ugahabwa buri kintu cyose cyo kubyuzuza. Warangiza hagati aho, Auditor General akaza akatubwira cyangwa abandi bakatwereka ko ibyageze aho byagombaga kujya ari nka 25%, ibindi ntawe ushobora kumenya aho byanyuze. Uburyo nshaka ko tubisobanura kurushaho ni ukuvuga ngo tuzabikubaza utubwire aho ibyo byagiye. Ubwambere ni ukubanza tukanabikwereka cyangwa se tukumvikana nawe ko ari ko bimeze koko; kuko ntawe dushaka kubeshyera. Nawe ukemera ukavuga uti nibyo koko ibyageze aho byajyaga ni 25%. Icyo gihe tukakubaza ngo 75%  byagiye he? ibyo kutubwira gusa ngo ntabwo mbizi ntabwo bihagije. Njye mu myumvire yanjye hari uburyo bwo kunahashakisha tukahabona n’iyo waba utahatubwiye wowe. Tuzashakisha dukurikirane tumenye n’ibyo utunze mu mazina yawe cyangwa ibyo washyize mu y’abandi. Tubigarure. Ariko muri uko kubigarura tuzagira aho tukubika.

Muri iyi isi tubamo mu Rwanda rwacu uko tubizi, bene abo hari n’ubwo bahitamo guhunga igihugu bamaze kucyambura gutyo. Mu byukuri bafite n’ababakira hanze. Ibi bihugu mureba dukorana nabyo ndetse dufatanya bidufasha no mu majyambere, bafite politike nayo iteye Ubuntu. Ibyo nta bushobozi mbifitiye, ntabwo nayihindura, ariko nzahindura ibiri hano. Barabakira ariko ndetse umaze kwiba, umaze gutera ibibazo Abanyarwanda umutungo yawishyizeho akavuga ko akurikiranwe ku buryo bwa politiki. We agahunga bakamwakiriza amaboko yombi. Ariko nabonye bamaze kunanirwa kwakira abantu….Ubanza basigaye bashaka gushishoza ngo bamenye uwo bakira uwo ari we. Ntabwo bihagije gusa kugenda uvuga ngo uzize ibya politiki mu gihugu cyawe ngo bahereko bakwakira. N’iyo bakwakiriye ntabwo bagifite byinshi byo kuguha. Nta n’ubwo bagifite byinshi byo kudukoreshaho bahereye kuri iyo politike yawe ubabwira.

Mu miyoborere y’igihugu cyacu tureba ikidufitiye akamaro tukaba ari cyo dukora, ntidushake guhutaza abandi bo hanze batari Abanyarwanda. Twe politike yacu ni iyo kureba ibitureba,  ntabwo twe politike yacu ari iyo kujya gukurikirana cyangwa kujya kureba ibireba abandi. Abandi ni ba nyir’ibyo bigomba gukurikiranwa kuri bo.

Ariko iyo politike turayimenyereye. Imaze igihe. Iyo pilitike y’abo bamara kwiba, cyangwa gukora andi makosa ari aho bakiruka bakavuga ko ari ibibazo bya politike nuko bakabakira ibyo babakorera simbizi. Ariko bajye banamenya ko batera ikibazo abongabo, ko batera ikibazo n’Abanyarwanda muri rusange. Kuko iyo bamaze kugushyiramo ngo uzakora icyaha icyo ari cyo cyose, tuzakwakira nta kibazo kubera ko turabikora mu izina ry’uko dushaka ko ibintu bihinduka hano mu Rwanda. Mu Rwanda, ibintu bizahinduka bikurikije uko tubyifuza bidakurikije uko abandi babyifuza.

Ejobundi mu buryo busanzwe kuko murabizi ko atari bwo bwambere, mu buryo bwo gukemura ibyo bibazo navugaga byacu, tugiramo n’impuhwe, ariko bitari impuhwe gusa zo gushaka gutanga impuhwe, n’impuhwe zo gukemura ibibazo. Nonese se, iyo bitaza kuba gutyo ubu tuba difite abantu, bishingiye ku kuri, bangahe bicaye muri prison. Tuba tugifite amagana y’ibihumbi bicayemo kubera ko niho bakwiriye kuba bari. Ariko, twe kubera inyungu zo kubaka igihugu cyacu, tukavuga ngo ariko ntabwo ari ko iteka twabigenza. Tugashakisha n’uwabaye umunyabyaha n’uwagize ute, dushaka uko tumwubaka kugira ngo nawe na ka gacyeya afite kubake igihugu.

Ejo bundi turekuye aba bantu b’ejobundi twarekuye barimo ba basitari ba politike bishingiye hanze ariko bidashingiye mu gihugu. Nabyo ni muri yo nzira tubikora ntabwo aribwo bwa mbere, ukajya kubona ukabona abantu bari aho… Njyewe ntabwo nasabye imbabazi, ntabwo nasaba imbabazi…Cyangwa ngo buriya baturekuye kubera igitutu. Igitutu hano? Ukomeje kubigenderaho urajya kwisanga wasubiyemo. Niba ari ubuhamya bushakwa kugira ngo tukwereke ko agahato hano atari ko gakora, hakora gutekereza neza, urisanga wasubiyemo, cyangwa se urisanga wasubiye hanze, wasubiye kuzerera kuko ntakindi uzakorayo.

Uru Rwanda mureba, aho rwavuye twavanyemo amasomo atuma abantu batadukanda ngo dukandike. Rero, uwashaka yacisha make. Uwashaka yakora neza agakorana n’abandi, ndetse mu gihugu cyacu twifuza gukorana n’abandi neza. N’amasomo ku isi hose uko bimaze kugaragara, biratwereka ko gukorana, kuzuzanya, kumvikana, gushakisha inyungu za buri wese ari cyo cyonyine gisigaye twakoresha.

Naho ibindi byo kuvuga uti:  “nkurusha ibi, nkurusha iki… Ngomba kugutamika ibyo nshaka ukabimira…” Ntabwo ibyo bigikora. Cyane cyane twe twatamitswe byinshi, ntabwo bikidukoraho twebwe. Ntabwo bikunda. Uwashaka twabana. Twagirana inyungu. Twatera imbere hamwe.

Iyi nteko rero, nagira ngo mbasogongeze ubugari bw’iyo nshingano mufite. Mwumveko igihugu cyose ari icyo tugenderaho. Turabanza tukireba, tukisuzuma, tukikosora, tugakora ibyo dukwiriye kuba dukora, ibindi tugatega amatwi. Ufite icyo atubwira gitandukanye n’icyo tuzi cyangwa n’icyo twumva cyangwa icyo twashakaga twagenderagaho, nawe turamutega amatwi. Nitwumva gifite umwanya turacyakira. Niba kidafite umwanya nacyo turacyikubwira ngo “nta mwanya gifite” tukubwire n’impamvu. Nutuzanaho amahane tukubwire natwe tuti: “Natwe tuzi gutera amahane iyo byabaye ngombwa.”

Ibi ntabwo ari umwihariko w’u Rwanda gusa. Ubundi ni ko byari bikwiye kuba n’ahandi. Iyi Afurika yacu yatesetse imyaka tutagishobora kubara, nabyo ubundi nibyo ikeneye; kandi ngira ngo Abanyafurika bose barifuza nabo kwivanayo. N’abari bafite intege nke cyangwa bumvaga ko bafite intege nke, buhoro buhoro bagenda bamenya aho gushaka intege baheraho kugira ngo bakore ibyo bakwiye kuba bakora. Cyane, cyane ikiduha intege twese ni kwa gufatanya, kuzuzanya, no kugirirana ineza.

Rero mu kerekezo cyacu kindi nk’u Rwanda tumaze kugeramo cyangwa cyateguwe dushaka kujyamo, imyaka mirongo itatu (30) uhereye ku bihumbi bibiri na makumyabiri (2020).  Mutangiye iyi nteko icyo kerekezo kituri imbere. Tugomba rero icyo kerekezo kugikorera ndetse tugakomeza guteza imbere ubudasa bwacu nk’u Rwanda kuko buradufasha. Budufashije mu myaka makumyabiri (20) ishize, bukwiriye no kudufasha muyindi myaka mirongo itatu (30) uhereye ku bihumbi bibiri na makumyabiri(2020).

Ba barokore bajyibwamo umwuka; uwo ni wo mwuka. Ni wo mwuka wacu, ni wo dukwiye guheraho. Abandi nabo, abo ngabo bandi nabo mukomeze ibyanyu, ntawe nakwitambika imbere. Ariko duhere aho ngaho. Kubera ko nudahera aho ntamwuka wundi uzabona. Nuwo nguwo ntabwo uzakugeramo; uzakugeramo usange warembye. Ubwo rero ntacyo bizaba bimaze.

Banyacyubahiro rero, badepite mwese, abashya, inzego zose z’igihugu cyacu, reka nsoze mbashimira ubufatanye bukwiye kuba buhari kandi bukunze kuboneka, mbibutsa gusa nyine ko nk’u Rwanda dukwiye guhera iwacu. Tugakora ibishoboka byose biduteza imbere, biduha imbaraga, biduha no kwirinda ibyaduhungabanya aho byaturuka aho ari ho hose. Kandi nkaba nifuriza buri wese ubuzima bwiza n’imirimo myiza.

Murakoze.